Gov. Rick Scott, President Obama claim same economic proving ground

February 26, 2016 12:00 AM