Sentimental journey: Bradenton Preparatory Academy seniors say goodbye

May 19, 2009 12:00 AM