Gov. Rick Scott to visit Bradenton on Thursday

July 18, 2013 10:07 AM