Storify | Election Night 2012

November 06, 2012 07:40 PM