Anthony case: Chloroform found in syringe

November 07, 2009 12:00 AM