Commentary: Keystone XL pipeline splits Obama's base

November 04, 2011 03:28 AM