Giant Lego man found on Sarasota beach

October 25, 2011 03:36 PM