Haiti orphans arrive at SRQ

January 25, 2010 12:00 AM