What Tarique Milton meant to the Manatee offense this season.

David Wilson Bradenton Herald